سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

روزنه های نگهبان

    نظر
روزنه های نگهبان، سوراخ های ریزتری در برگها هستند که گیاه قادر به باز و بسته کردن آنهاست؛ هنگامی که روزنه های نگهبان باز باشند، هوا از راه آنها داخل و خارج و آب، فقط خارج می شود و در زمان بسته بودن این روزنه ها، آب قادر به خروج از برگ ها نیست. گیاهان از راه ریشه، آب را از خاک جذب می کنند. این آب از ساقه بالا رفته، به برگ ها می رسد و در آن جا حدود 90 درصد از راه روزنه های نگهبان، تبخیر و خارج می شود.