سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

پله پله تا ملاقات خوشبختی

    نظر
بخش پنجم: نور ایزد کائنات(خداوند)، نور و روشنایی را در باطن کائنات قرار دادتا موجودات زنده عالم هستی به ویژه انسان، مسیر سرشار از نیکی که رسالت او در کائنات است را بیابد و با روشن کردن نور معنوی وجود حقیقی خویش، مشعلی فروزان برای همنوعان خود، جهت رفتن به سوی مقصدی مقدس باشد. نور خداوند در عالم هستی درست همانند سکان دار کشتی در اقیانوسهای بزرگ است که بدون شک مسافران خود (انسانها) را به سوی ساحل امن خواهد رساند (کشف 1 : 5).