سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

کمیاب ترین جملات قصار

    نظر
29. برقراری ارتباط عمیق با نیروهای طبیعت، همان ارتباط با نیروهای شگفت انگیز درونمان است و هیچ کدام از این نیروها جدا از هم نمی باشند و بهره گیری سازنده و هماهنگ از آن نیروها، تجلی بخش لذت های ماندگار بر صحنه عالم خواهد شد. 30. اندیشیدن به معنای تمرکزی دقیق و فعال در مورد آنچه که برای انسان شناخت ماندگار می آفریند. اندیشیدن به جهت داشتن نیروی آفرینندگی، یک هنر شرافتمندانه برای اجتماع می باشد. هنری که هر لحظه اراده کنیم می توانیم آن را در راستای اعمال نیک به