سفارش تبلیغ
صبا ویژن

قلمک

کمیاب ترین جملات قصار

    نظر
27. اگر هنرمندی با مغزش اثری خلق کند، در ادامه عمر خویش به توهم هنری در آثارش دچار می شود و در نتیجه مخاطبان خود را به ادراک پریشی روانی دچار می کند. پس بهتر است که با روحش، آثارش را خلق کند تا بتواند با حقیقت درونی خود و مخاطبانش روراست باشد. 28. ساده اندیشی، حقیقت هنر را نمایان می کند. سادگی همانند زیبایی، جوهره و اساس هنر است، خواه هنر مدرن باشد خواه کهن. لذت سادگی در هنر حقیقی، در خدمت مخاطبان است نه هنرمند.